Stadgar för Föreningen Örebro Katthem
(Fastställda vid bildandet 2003. Reviderade 2014.)

SYFTE:
  Föreningen Örebro Katthem är en ideell förening med följande syfte:
  a. Att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras, bidra till att öka    
      kunskapen om katter och kattägaransvar, samt påverka samhälle och myndigheter
      i kattfrågor.

  b. Att hjälpa övergivna, hemlösa och nödlidande katter genom att ta in dem i
      verksamhetens katthem, jourhem eller på annat sätt.

  c. Att när katten är intagen i verksamheten, se till att den kastreras, ID-märks,
      vaccineras samt får den vård som skäligen kan erfordras.

  d. Att när kattens sociala status och hälsa så medger placera den i ett nytt hem genom
      adoption. Adoptions/köpeavtal upprättas, där ny ägare förbinder sig att vårda katten
      väl. Adoptionsavgift för katten betalas innan vid leverans i enlighet med avtal.

  e. Att ge råd om ansvar för och skötsel av katter, informera om vikten av ID-märkning
      och registrering, kastrering av både han- och honkatter, vaccination mot kattpest
      och kattsnuva, försäkring, veterinärvård och god tillsyn.

  f. Att samarbeta med allmänhet och polis vad gäller förlorade och upphittade katter,
      för att om möjligt återplacera dessa hos rätte ägaren.

  g. Att avlivning av katt endast får ske vid obotlig sjukdom eller om katten är så svårt
      skadad att den inte kan få ett fullvärdigt liv. Avlivning skall alltid ske av och i samråd
      med veterinär. Att vara rädd och skygg är ingen sjukdom.

  h. Föreningen är politiskt och religiöst obunden, och arbetar endast med lagliga metoder.

MEDLEMSKAP:
  Var och en som godkänner Föreningen Örebro Katthems syfte och stadgar är
      välkommen att bli medlem. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. För att äga
      rösträtt skall avgiften vara erlagd före årsmötet.

  Bryter medlem mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intressen,
      kan medlem uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

STYRELSE:
  Styrelsen ansvarar för att vara föreningens beslutande organ, och ska, inom ramen
      för föreningens stadgar och syfte, bereda, verkställa och ansvara för föreningens
      verksamhet, tillvarata medlemmarnas intressen och förvalta föreningens medel.

  a. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst tre och högst
      fem suppleanter. Dessa skall vara medlemmar och väljs på årsmötet. Ledamöter
      väljs på 2 år, omlott så att hälften väljs vartannat år. Styrelsen utser därefter
      i konstituerande möte inom sig vice ordförande, sekreterare och de andra poster
      som behövs.

  b. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden eller
      två av styrelsens övriga ledamöter.

  c. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade, samt minst hälften är
      närvarande. Ersättare går in enligt fastställd turordning. Styrelsen får utse person
      till adjungerad ledamot, denna har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen
      ges yttrande- och förslagsrätt.

  d. Vid styrelsemöte skall protokoll föras.

  e. Arbetsmöten skall ske när behov så påkallas.

FIRMATECKNARE:
  Föreningens firmatecknande sker enligt följande:

  a. Firmatecknare för föreningens samtliga konton och kontanter är ordförande och
      kassör, var för sig, för belopp upp till 15 000 kr.

  b. Firmatecknare för högre belopp än ovan tecknas av ordförande och kassör i förening,
      samt efter beslut av styrelsen.ÅRSMÖTE:
  Föreningen sammankallas före utgången av mars månad, till årsmöte
      på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse skall
      utgå senast 14 dagar före årsmötet. Kallelse till extra
      årsmöte sker av styrelsen eller vid påfordran av minst
      en tiondel av medlemmarna eller revisorn.

  På årsmötet behandlas följande ärenden:

  1. Mötets öppnande

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

  3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt fungera som
      rösträknare

  4. Fastställande av röstlängd. Endast medlemmar har rösträtt

  5. Fråga huruvida årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

  6. Godkännande av dagordning

  7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

  8. Ekonomisk redogörelse, balansräkning och revisionsberättelse

  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Beslut om medlemsavgiften

 11. Inkomna motioner - Motioner som tillställts styrelsen senast den 31 januari före årsmötet

 12. Val av styrelse

   a) Val av ordförande för ett år

   b) Val av kassör för två år

   c) Val av övriga styrelseledamöter för två år och styrelsesuppleanter för ett år.

   d) Val av revisor för ett år

   e) Val av två personer till valberedningen, varav en sammankallande

 13. Övriga frågor

 14. Mötets avslutning

  Vid föreningens årsmöte sker omröstning öppet, sittande mötesordförande
      har utslagsröst. Vid personval tillämpas sluten omröstning,
      om så påfordras, lotten skiljer vid lika röstetal. Röstning
      med fullmakt är inte tillåtet, rösträtten är personlig och
      får inte utövas genom ombud.

EKONOMI:
  Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

STADGAR:
10§ Ändringar av stadgarna kan ske endast vid årsmöte varvid minst tre fjärdedel
      i röstningen deltagande medlemmar ställer sig bakom
      beslutet.

11§ Uppkommer fråga om föreningens upplösning, skall frågan tas upp vid årsmöte
       eller extra inkallat årsmöte med föreningen. Beslut om upplösning kan ske om
       minst tre fjärdedelar av de i omröstningen deltagande ställer sig bakom
      beslutet. Föreningens tillgångar skall därvid anslås till ändamål som kan anses
       närstående det som varit syftet med föreningens verksamhet